Hervonden Stad en Land 2021

U ziet het goed: Hervonden Stad en Land is de vernieuwde titel van het vertrouwde erfgoedjaarboek van de Stichting Monument & Materiaal en de gemeente Groningen. De meest recente herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer leverde een fors grotere gemeente op. Evenzo groeide de verslaglegging over archeologie, bouwhistorie en restauraties. Na de zilveren jubileumeditie van Hervonden Stad (2020) was het tijd om ook het jaarboek zelf uit te bouwen, inclusief een nieuwe vormgeving, een bredere opzet en een meer dekkende titel.

De inhoud, met uiteraard In depot – uit depot en de jaarverslagen archeologie, bouwhistorie en restauratie – is als vanouds. In Zandwegen op de Harener Hondsrug hebben we een heel nieuw landschappelijk thema te pakken.

Lees meer...

Hervonden Stad 2020

Zoals u ziet heeft de rug van Hervonden Stad dit jaar een zilveren glans. In deze jubileumeditie vieren we het 25-jarig bestaan van dit unieke jaarboek. Niet alleen lokaal voorziet Hervonden Stad in kennis over ons verleden, ook landelijk loopt Hervonden Stad voorop in haar genre. Het lukt al 25 jaar om kennis over archeologisch en gebouwd erfgoed te bewaren en te delen.

Dat de gemeente Groningen een maatje groter is geworden, betekent ook meer erfgoed en meer onderwerpen voor Hervonden Stad. Vorig jaar richtten we de blik bijvoorbeeld op het religieuze erfgoed van de oude gemeente Ten Boer. Dit jaar kijken we – naast de jaarverslagen archeologie, bouwhistorie en restauratie – wat meer naar de oude gemeente Haren. In Ondergronds Yesse geven drie kersverse archeologen tekst en uitleg bij de vondsten op kloosterterrein Yesse. Daarbij duiken ze op geheel eigen wijze in de Europese kloostergeschiedenis, waar anno 2020 nog steeds veel valt te ontdekken

Lees meer...

Hervonden Stad 2019

Deze aflevering van jaarboek Hervonden Stad betreft alweer de 24e editie. Het biedt de lezer een samenvattend overzicht van de belangrijkste activiteiten op het gebied van archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen in 2018. Daarnaast wordt een boeiende waaier aan specifieke erfgoedaspecten van uiteenlopende aard ontvouwen in de vorm van een aantal losse artikelen, gepresenteerd middels een chronologische zevensprong door de tijd.

Hervonden Hunze belicht oude en nieuwe sporen van deze rivier in de gemeente Groningen. De inhoud van dit artikel kan mogelijk waardevolle bouwstenen aanleveren voor de kennis en ambities, zoals geformuleerd in het project Groningen: Stad aan de Hunze.

Lees meer...

Hervonden Stad 2018

Hervonden Stad 2018 biedt een samenvattend jaaroverzicht van in de gemeente Groningen uitgevoerde archeologische en bouwhistorische onderzoeken en de belangrijkste restauratieprojecten uit 2017. Daarnaast zijn zeven artikelen opgenomen, waarvan er maar liefst vijf verband houden met het onderwerp infrastructuur, mobiliteit en verkeer. Zij nemen de lezer mee op een boeiende reis langs de laatste stoepen in de binnenstad, oude wegen, trekvaarten, een hervonden spoorweghalte en voormalige benzinestations.

In De Paddepoelsterweg in archeologisch perspectief wordt de hypothese geopperd dat deze oude verbindingsweg tussen de stad en de wierden ten noordwesten ervan een overblijfsel is van een laatmiddeleeuws netwerk van (klei)wegen.

Trekvaart en stedelijke infrastructuur behandelt de opkomst van het Groninger trekvaartnetwerk in de 17e eeuw en bijbehorende stedelijke voorzieningen als havens en veerhuizen. De nog aanwezige onderdelen van deze voormalige ‘watergebonden’ infrastructuur met bijbehorende gebouwen vormen een waardevol stuk Gronings erfgoed.

Lees meer...

Hervonden Stad 2017

Deze 22e Hervonden Stad biedt een samenvattend jaaroverzicht van de uitgevoerde archeologische en bouwhistorische onderzoeken en de belangrijkste restauratiewerkzaamheden in de gemeente Groningen. Daarnaast zijn zeven artikelen opgenomen, waarin dieper ingegaan wordt op de achtergronden van een bepaalde vondst, een gebouw of een wijk, waarvoor 2016 in de meeste gevallen een belangrijk jaar was.

Allereerst een korte terugblik in het artikel 25 jaar Stadsmonumentenborden. Hierin wordt het idee, het ontstaan en de betekenis van de ‘markante en onopvallende’ informatieborden nader belicht. In de periode 1991-2016 werden maar liefst honderd van deze borden op markante panden in de stad gerealiseerd. Vervolgens worden in het artikel Heilig licht drie bijzondere grofkeramische kandelaars besproken, die bij de opgravingen aan de Grote Markt oostzijde gevonden zijn. Er wordt onder meer licht geworpen op wie de gebruikers zouden kunnen zijn, en waar deze specifiek Noord-Nederlandse (en zeldzame) vondsten nog meer zijn aangetroffen. Een andere wereld gaat schuil achter het artikel Mitter haeck trecken opt vat, de wereld van de wijnhandel, wijnaccijns en wijnroeiers. Een gevonden wijnton aan de Westerseweg met een intrigerende inkrassing erop was aanleiding om het systeem van de zogenaamde ‘ritsingen’ te ontdekken en nader onder de loep te nemen.

Lees meer...

Hervonden Stad 1997


Downloads
1997-01   Archeologie in 1996 
1997-02   Jaaroverzicht van bouwhistorisch onderzoek en restauraties in 1996
1997-03   Graven op de Grote Markt
1997-04   Drie opmerkelijke muntjes uit de Folkingestraat 
1997-05   Thomas Becket in Groningen
1997-06   Een deftig huis in de Oosterstraat 
1997-07    Hoge der A 18, een 'behuisinge met de caemer daerachter sijnde een treffelijcke brouwerije' 
1997-08    De restauratie van 18e-eeuwse behangselschilderingen in de Marktstraat 
1997-09    In geuren en kleuren
Geschiedenis van de voormalige De Gruyter-winkelpanden 
1997-10    Oude liefde roest niet?
Herstel van de Trompbrug 

Hervonden Stad 2012

Hervonden Stad 2012 geeft een overzicht van archeologisch en bouwhistorisch onderzoek en restauraties in het voorgaande jaar in de gemeente Groningen. In deze aflevering zijn daarnaast maar liefst negen specialistische artikelen opgenomen, waarin dieper op de achtergronden van archeologische vondsten of bouwwerken uit de afgelopen duizend jaar wordt ingegaan.

De oudste vondst betreft een zetel van de Hoge der A, dat alleen Scandinavische kerkelijke parallellen kent. Omdat deze 11e-eeuwse vondst een tweede leven als vlonder heeft gekregen, kunnen we niet concluderen dat aan de Hoge der A destijds een bisschop woonde, maar intrigerend is het wel. Een ander luxeproduct betreft de zogenaamde Vuurklok uit Matsloot. In dit artikel wordt uiteengezet hoe en waarom deze gebruiksvoorwerpen gemaakt werden. Het artikel Huttentut aan de Westerseweg neemt ons mee in de wereld van de vergeten landbouwgewassen. Het oliehoudend gewas Huttentut (dat lijkt op koolzaad) werd in de middeleeuwen verbouwd op wat armere gronden.

Lees meer...

Hervonden Stad 2011

Hervonden Stad 2011 geeft een overzicht van archeologisch en bouwhistorisch onderzoek en restauraties in het voorgaande jaar in de gemeente Groningen. Ook is in deze aflevering weer een scala aan specialistische artikelen opgenomen, waarin dieper ingegaan wordt op de achtergronden van in de afgelopen jaren aangetroffen bijzondere vondsten, waarvan zowel de datering als aard sterk uiteen lopen.

Zo wordt aandacht besteed aan de verspreidingspatronen van vuursteen, tevoorschijn gekomen bij opgravingen ten oosten van de stad Groningen waar de nieuwe woonwijk Meerstad wordt ontwikkeld. De belangrijkste artefacten, daterend uit de middensteentijd (Mesolithicum), betreffen pijlbewapening die waarschijnlijk gerelateerd kan worden aan een tijdelijk kampement waar jagers hun vuurstenen jachtwapens vervaardigden.

Lees meer...

Hervonden Stad 2010

Hervonden Stad 2010 geeft een overzicht van archeologie, bouwhistorie en restauraties in het voorafgaande jaar in de gemeente Groningen.Het eerste deel van het boek omvat drie jaarverslagen van bovenstaande disciplines. Vervolgens wordt artikelgewijs dieper op interessante vondsten of onderzoek ingegaan.

Deze aflevering van Hervonden Stad staat voor een groot deel in teken van sloop. Natuurlijk zijn sloopwerkzaamheden wel vaker aanleiding voor de ontdekking van bijzondere vondsten, maar dit jaar speelt sloop een wel heel belangijke rol. De (plotselinge) sloop van de Friesch-Groningsche Beetwortelsuikerfabriek aan het Hoendiep was aanleiding om de geschiedenis van dit fabriekscomplex te onderzoeken. In Van Suiker tot sloop worden de oudste bouwdelen van de fabriek beschreven die tijdens de sloop langzaamaan steeds meer in het zicht kwamen.

Lees meer...

Hervonden Stad 1998


Downloads
1998-01   Archeologie in 1997
1998-02   Jaaroverzicht van restauraties in 1997
1998-03   Jaaroverzicht bouwhistorisch onderzoek in 1997
1998-04   Sleutelstukken
1998-05   Guyotplein 3, de directiewoning van het voormalige doveninstituut
1998-06   Oude Ebbingestraat 78/80, 'alwaer de gouden schaele uithanght'
1998-07    De muntvondst van de Ossenmarkt
1998-08    Textiel uit de beerput van de Latijnse School
1998-09    Uit de put
Een boekband als nieuw bewijs voor een cultureel netwerk in Noordoost-Nederland aan het einde van de middeleeuwen 
1998-10    Reizende Schoorsteenmantels
1998-11   Zo helder als glas
Decoratief gebruik van glas in lood in de stad Groningen 1900-1940 I. De periode rond de eeuwwisseling

Hervonden Stad 1999


Downloads
1999-01   Archeologie in 1998
1999-02   Jaaroverzicht bouwhistorie in 1998
1999-03   Jaaroverzicht restauraties in 1998
1999-04   Jaaroverzicht restauraties in 1998
1999-04 De Pyramus-schaal uit de Waagstraat-opgraving
'Een fragment van een verhaal'
1999-05   Baksteenvloeren
1999-06   Provincie in de stad
1999-07    Zo helder als glas
'Decoratief gebruik van glas in lood in de stad Groningen 1900-1940 II. De periode 1920-1940'
1999-08    Gebrandschilderd glas aan de Grote Markt
1999-09    In depot – uit depot
1999-10    De ondergewaardeerde Bruynzeeldeur opgewaardeerd

Hervonden Stad 2000


Downloads
2000-01   Archeologie in 1999
2000-02   Jaaroverzicht bouwhistorie in 1999
2000-03   Jaaroverzicht restauraties in 1999
2000-04   Skeletonderzoek van de opgraving Martinikerkhof Zuidzijde
2000-05   Een gestrafte edelman?
Een 13e-eeuws zwaard uit de Groninger binnenstad
2000-06   Inkthouders uit de beerput van de Sint-Maartensschool te Groningen
2000-07   In muren verborgen
Baksteen in bouwhistorisch onderzoek
2000-08   Een vergeten 19e-eeuws industrieterrein in kaart gebracht
De bouw- en ontwikkelingsgeschiedenis van het Nanninga-terrein en omgeving in Groningen
2000-09   In depot – uit depot
Houtsnijwerk als plafondversiering
2000-10   Plafonds van papier in het hoofdstation NS
2000-11   De restauratie en 'ver'nieuwbouw van het Wiebengacomplex

Hervonden Stad 2001


Downloads
2001-01   Jaarverslag archeologie in 2000
2001-02   Jaarverslag bouwhistorie in 2000
2001-03   Jaarverslag restauraties in 2000
2001-04   Een Trechterbekerscherf uit Ruskenveen in Hoogkerk 
2001-05   Een fibula van een 'Arabische munt' uit de Peperstraat
2001-06   Een stalling voor vee in de openlucht
Een zoektocht naar de duiding van kuilenpatronen onder het Roode Weeshuis
te Groningen en in Drenthe
2001-07    Schatten uit de gracht van Alva
2001-08    Het voormalig Mineralogisch Geologisch Instituut te Groningen
2001-09    Een gemeentelijk paradepaard uit de jaren vijftig
De bouwgeschiedenis van het openluchtzwembad De Papiermolen in Groningen
(1949-1955)
2001-10    In depot – uit depot
Een spiltrap in het voormalig Natuurkundig Laboratorium aan de Westersingel

Hervonden Stad 2002


Downloads
2002-01   Jaarverslag archeologie in 2001
2002-02   Jaarverslag bouwhistorie in 2001
2002-03   Jaarverslag restauraties in 2001
2002-04   Kold kleumm in Stad?
Een geologisch interessant fenomeen in een Groninger bouwput
2002-05   Twee pauwen in het paradijs
Een 10e-eeuwse beslagplaat uit Groningen
2002-06   Geknipt om te betalen
2002-07    Een trappenhuis van vorstelijke allure aan de Vismarkt
2002-08    In depot – uit depot
Terug naar school. De omzwervingen van een 86-jarige godin
2002-09    Sleutelen aan de stad
Hoe de Burchtstraat verkoopruimte werd 
2002-10    De bouwstenen van de Martinitoren
2002-11   Het koororgel van de Martinikerk

Hervonden Stad 2003


Downloads
2003-01   Jaarverslag archeologie in 2002
2003-02   Jaarverslag bouwhistorie in 2002
2003-03   Jaarverslag restauraties in 2002
2003-04   Zegelstempels uit Groninger grond
2003-05   Een verslag van een reconstructie van 16-eeuwse kinderkleding
2003-06   ...staande en gelegen aan de Trekweg, halverwege Nieuwe Ebbingepoort en Noorderhoogebrug...
2003-07    'Tea for two'
Tuinkoepels in de stad Groningen
2003-08    Bij ons aan ’t Eemskanaal
De ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied tussen het Damsterdiep en het Eemskanaal
2003-09    In depot – uit depot
Art-nouveauwandversiering
2003-10    Een kleuterschool met olifantskoppen
2003-11   Een introductie van Groninger wederopbouw en naoorlogse architectuur

Hervonden Stad 2004


Downloads
2004-01   Jaarverslag archeologie in 2003
2004-02   Jaarverslag bouwhistorie in 2003
2004-03   Jaarverslag restauraties in 2003
2004-04   De ondergrond van het AZG-terrein (Groningen) geologisch bekeken
2004-05   Een kampement van jager-verzamelaars van de Ahrensburg-traditie bij Hoogkerk
2004-06   Aardewerken 'asbakken' van de Zernikelaan
2004-07    "...en komen de schepen traag opzetten..."
Het Van Houtenhuis: de geschiedenis van een huis, een houthandel en haar bijzondere bewoners
2004-08    Het 'Zwitserse huisje' achter het Feithhuis te Groningen
2004-09    In depot – uit depot
Mystieke materialen? Glas in lood van de Groninger Vrijmetselarij

Hervonden Stad 2005


Downloads
2005-01   Jaarverslag archeologie in 2004
2005-02   Jaarverslag bouwhistorie in 2004
2005-03   Jaarverslag restauraties in 2004
2005-04   Plantenresten uit de Friesestraatweg-wierde
2005-05   Raadsels rond een 16e-eeuws bord van sgraffito-aardewerk
2005-06   ’t Is niet alles goud wat er blinkt
Rekenpenningen uit de stad Groningen
2005-07    Stucwerk van Johan Bernhard Logeman (1748-1814)
2005-08    In depot – uit depot
Deuren in het depot van Stichting Monument & Materiaal
2005-09    'Van oude letters en zaken die voorbijgaan...'
Muurreclames in de stad Groningen

Hervonden Stad 2006


Downloads
2006-01   Jaarverslag archeologie in 2005
2006-02   Jaarverslag bouwhistorie in 2005
2006-03   Jaarverslag restauraties in 2005
2006-04   Een karretje dat op de k(l)eiweg reed
Van Groninger wielen, wagens en wegen
2006-05   Met andere ogen bekeken
2006-06   In depot – uit depot
Twee vroeg-19e-eeuwse schilderingen uit Groninger woonhuizen
2006-07    Sleutelen aan de stad: de Lutkenieuwstraat

Hervonden Stad 2007


Downloads
2007-01   Jaarverslag bouwhistorie in 2006
2007-02   Jaarverslag restauraties in 2006
2007-03   Dokteren aan het Peizerdiep
2007-04   Uit de lucht komen vallen
2007-05   Hoedt u voor restauratoren
De conservering van de secco’s in het hoogkoor van de Martinikerk
2007-06   Glas onder de loep
Materiaalanalytisch onderzoek van enkele kleurloze Groninger glasblazerijvondsten uit de late 17e eeuw
2007-07    Een schilderij uit 1762 met bouwhistorische ogen bekeken
2007-08    In depot – uit depot
Deuromlijstingen in het depot van Monument & Materiaal
2007-09    Een nieuws gebouwde Concertzaal in de Poelestraat 
2007-10    De restauratie van het orgel in de kerk van Noorddijk

Hervonden Stad 2008


Downloads
2008-01   Jaarverslag archeologie in 2006/2007
2008-02   Jaarverslag bouwhistorie in 2007
2008-03   Jaarverslag restauraties in 2007
2008-04   Gebouwen uit de Romeinse tijd en de Volksverhuizingstijd in de stad Groningen 
2008-05    Dierresten uit de opgraving Groningen - De Held III/2004
2008-06   Het Witte Huis van Groningen
De bijzondere bouwgeschiedenis van de winkelgalerij aan de Brugstraat
2008-07    Raadstekens van de stad Groningen
2008-08    Jacob van Deventer in Groningen
Meten is weten, maar wat wéten we van de 16e-eeuwse methode van meten? 
2008-09    Vlinten en bermen
Een brief van Willem Lodewijk uit 1616 over de noordelijke stadsuitleg van Groningen (1615-1624)
2008-10   In depot - uit depot
Religieus Erfgoed
2008-11   Honderd jaar telecommunicatie aan de Munnekeholm in Groningen

Hervonden Stad 2009


 Download
 2009-00   Inleiding
 2009-01   Jaarverslag archeologie in 2008
 2009-02   Jaarverslag bouwhistorie in 2008
 2009-03   Jaarverslag restauraties in 2008
 2009-04   Verweesd van huis en haard
Een aantal op drift geraakte 17e-eeuwse terracotta schoorsteenbeelden nader belicht
 2009-05   Tot oogen lust en pronkery
Een faience dekselpot van Euvelgunnerweg 28
 2009-06   Noorddijkerweg 32
De boerderij met een verrassende bouwgeschiedenis en een bijzonder restauratie
 2009-07   Het Zeylsgasthuis
Huis voor oude Juffers van deftige stand
 2009-08   In depot - uit depot
Een cijrlijck wapenstuck, een 17e-eeuwse wapensteen
 2009-09   De ruïnes op de Grote Markt
Een geschiedenis van Goed en Kwaad Deel I 
 2009-10   In geuren en kleuren
De carrière van restauratiedeskundige Berend Raangs aan de hand van vier projecten 

Hervonden Stad 2013

Hervonden Stad 2013 biedt een samenvattend overzicht van in het voorgaande jaar plaatsgevonden archeologisch en bouwhistorisch onderzoek en restauraties in de gemeente Groningen. Daarnaast zijn acht artikelen opgenomen die dieper ingaan op uiteenlopende facetten van het Groninger erfgoedonderzoek. Hierbij gaat het deels over materieel erfgoed (archeologische vondsten en bestaande gebouwen) dat in een historische context wordt geplaatst.

Waar mogelijk wordt ook een koppeling gemaakt met het bijbehorende immaterieel erfgoed, de cultuurhistorische context in de vorm van mentaliteit, tradities, gebruiken en rituelen. Op die manier proberen we ons lokale erfgoed op een voor de lezer aansprekende wijze tot leven te brengen.

Lees meer...

Hervonden Stad 2014

Hervonden Stad 2014 biedt een samenvattend overzicht van uitgevoerde archeologische en bouwhistorische onderzoeken en restauraties uit het voorgaande jaar in de gemeente Groningen. Daarnaast zijn zeven specialistische artikelen opgenomen, die elk dieper ingaan op genoemde onderzoeksterreinen.

Wat opvalt in deze aflevering van Hervonden Stad is dat in bijna alle gevallen door de auteurs in ruime mate gebruik gemaakt wordt van historisch schriftelijk bronnenmateriaal ter ondersteuning van hun betoog. Dit houdt primair verband met de periodes waarin het beschreven onderwerp zich afspeelt. Vanaf de late middeleeuwen zijn schriftelijke bronnen in toenemende mate beschikbaar. Daarbij komt dat deze tegenwoordig ook steeds makkelijker digitaal vanaf de werkplek raadpleegbaar zijn.

Lees meer...

Hervonden Stad 2015

Twintig jaar Hervonden stad!

Deze aflevering is extra feestelijk, niet alleen vanwege genoemd jubileum, maar ook vanwege de in dit jaarboek opgenomen onderwerpen. Na het overzicht van in 2014 plaatsgevonden archeologisch en bouwhistorisch onderzoek en restauraties in de gemeente Groningen volgen acht artikelen die alle – toevallig, maar toepasselijk – een sierlijk, feestelijk tintje hebben.

Zo beschrijft het eerste artikel de ontdekking van een bijzondere romanogotische nissengevel uit de 13e- of vroege 14e eeuw bij de verbouw van Oosterstraat 3. Het openen van een van de spitsboognissen bracht verrassend siermetselwerk aan het licht.

Feest was het op 24 augustus 1498 voor twee muntmeesters. Niet alleen vanwege de jaarlijkse Bartholomeus-viering, maar vooral dankzij de toestemming voor Groninger muntslag die zij verkregen van het stadsbestuur. Hoe die munten er uitzagen, was lang onbekend, maar nu is de plak van Van Leiden en Van Lynner geïdentificeerd.

Lees meer...

Hervonden Stad 2016

Hervonden Stad 2016 biedt een samenvattend overzicht van in 2015 uitgevoerde archeologische en bouwhistorische onderzoeken en restauraties in de gemeente Groningen. Naast de gebruikelijke jaarverslagen zijn nog vijf specialistische artikelen opgenomen die dieper ingaan op enkele ‘krenten in de pap’. Het merendeel hiervan past in het thema ‘eten en drinken’.

In het artikel Boter en brood voor de armen (en krenten zaten daar niet bij!) wordt verhaald over de wekelijkse uitdeling van dit broodnodige voedsel aan armehuessesitten, die op vertoon van metalen plaatjes (een soort ‘bonnen’) konden aantonen dat zij als hulpbehoevend geregistreerd stonden. Enkele van deze tekens, daterend uit de 16e-, 17e- en 19e eeuw, worden nader belicht. Deze toenmalige hulpvoorziening, vergelijkbaar met onze huidige voedselbank, was in Groningen in handen van het Convent van Armehuiszittenden.
Een bord met een boodschap gaat over een bordfragment van Duits Werra-aardewerk uit 1600-1620 met een iconografisch intrigerende voorstelling van een op een liggend kruis gezeten naakte dame. Welke etenswaren op dit huwelijksbord zijn geserveerd, is onbekend. Genoemde afbeelding verwijst zinnebeeldig naar het door de kersverse echtgenoten op eerbare wijze ‘vleselijk consummeren’ van de bruiloftsceremonie tijdens de huwelijksnacht.
Het artikel Warmoes en snijbiet, salaet en latuwe gaat nader in op wat in de 17e eeuw in de stad Groningen in moestuinen aan groenten werd verbouwd en genuttigd. Hierbij is gebruik gemaakt van informatie uit archieven, historische receptenboeken, tekeningen en schilderijen. Onmisbaar was daarbij de database van Frits Vrede, die de afgelopen zesentwintig jaar (!) alle archeologisch-botanische vondsten uit de Stad en omgeving nauwkeurig heeft gedetermineerd en gedocumenteerd.

Lees meer...