Hervonden Stad 2013 biedt een samenvattend overzicht van in het voorgaande jaar plaatsgevonden archeologisch en bouwhistorisch onderzoek en restauraties in de gemeente Groningen. Daarnaast zijn acht artikelen opgenomen die dieper ingaan op uiteenlopende facetten van het Groninger erfgoedonderzoek. Hierbij gaat het deels over materieel erfgoed (archeologische vondsten en bestaande gebouwen) dat in een historische context wordt geplaatst.

Waar mogelijk wordt ook een koppeling gemaakt met het bijbehorende immaterieel erfgoed, de cultuurhistorische context in de vorm van mentaliteit, tradities, gebruiken en rituelen. Op die manier proberen we ons lokale erfgoed op een voor de lezer aansprekende wijze tot leven te brengen.

In een aantal bijdragen in dit jaarboek ligt de nadruk op materieel erfgoed. Dit betreft uiteenlopende onderwerpen als een in de binnenstad van Groningen gevonden, laatmiddeleeuwse kinderschoen, de landschapsontwikkeling en bewoningsgeschiedenis van de veen- en kleigebieden rondom de stad vanaf de 11e/12e eeuw tot circa 1600 en enkele niet eerder gepubliceerde, bouwhistorische facetten van het van oorsprong laat-13e-eeuwse Hinckaertshuis.

In andere bijdragen komen, dankzij historisch bekende informatie, ook de voormalige gebruikers van beschreven gebouwen meer in beeld. Dit is het geval bij de artikelen over de dubbelborg Ulgersmaborg en Zorgwijk én twee inmiddels gerestaureerde wandschilderingen met gekroond W-monogram uit een pand aan de Turfstraat.

In het artikel over een voor een bruid bestemde beslagpot van Groninger slibaardewerk uit 1660 komen immateriële achtergrondaspecten nadrukkelijk aan de orde, uiteenlopend van een 17e-eeuws recept om Groninger pannenkoeken te bakken tot de toenmalige symboliek van de pot binnen de context van vrijage, partnerkeuze en huwelijk. Een echt ‘mensenverhaal’ betreft ook de bijdrage over de verdwenen Groninger textielindustrie. Hiervan zijn her en der in de stad alleen nog restanten van de destijds bijbehorende fabriekspanden traceerbaar.

Als ‘slotakkoord’ kan tenslotte het boeiende relaas genoemd worden over de restauratie van het Schnitger-orgel in de Der Aa-kerk. Hoewel handelend over materieel erfgoed staan in deze bijdrage vooral de aanvankelijk tegengestelde restauratievisies van betrokken mensen centraal. Na een juridisch traject kon men uiteindelijk toch in onderling overleg tot een voor iedereen bevredigend (klank)resultaat komen. Dat is te horen op de bij deze Hervonden Stad gevoegde cd.

€ 13,50
Te koop bij Stichting M&M en de erkende boekhandel.

 Download 

2013-01   Jaarverslag archeologie in 2012
2013-02   Jaarverslag bouwhistorie in 2012
 2013-03   Jaarverslag restauraties in 2012
 2013-04   Een laatmiddeleeuwse kinderschoen uit de binnenstad
Een verlate vondstmelding
 2013-05   Leeg land
Een laatmiddeleeuwse krimpregio langs de Hondsrug?
 2013-06   Het Hinckaertshuis na ruim 700 jaar te boek gesteld
 2013-07   Om Groeninger pannekoecken te backen
Een voor een bruid bestemde beslagpot van Groninger slibaardewerk uit 1660 van de opgraving Boterdiep-Ciboga
 2013-08   Zorgeloos toeven op Zorgwijk
Resultaten van archeologisch en botanisch onderzoek
 2013-09   Kleren maken de man
Sporen van de confectie- en tricotage-industrie in Groningen
 2013-10   In depot - uit depot
Twee wandschilderingen met gekroond W-monogram in het Prinsenhof herplaatst
 2013-11   De restauratie van het Schnitger-orgel in de Der Aa-kerk