Deze aflevering van jaarboek Hervonden Stad betreft alweer de 24e editie. Het biedt de lezer een samenvattend overzicht van de belangrijkste activiteiten op het gebied van archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen in 2018. Daarnaast wordt een boeiende waaier aan specifieke erfgoedaspecten van uiteenlopende aard ontvouwen in de vorm van een aantal losse artikelen, gepresenteerd middels een chronologische zevensprong door de tijd.

Hervonden Hunze belicht oude en nieuwe sporen van deze rivier in de gemeente Groningen. De inhoud van dit artikel kan mogelijk waardevolle bouwstenen aanleveren voor de kennis en ambities, zoals geformuleerd in het project Groningen: Stad aan de Hunze.

Sinds 1 januari 2019 vallen de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer onder de gemeente Groningen. Een reis langs eeuwenoude kerken in de voormalige gemeente Ten Boer kan gezien worden als het visitekaartje van Ten Boer als nieuwe loot aan de gemeentelijke erfgoedstam. Het sluit daarnaast prachtig aan bij het vijftigjarig jubileum van de Stichting Oude Groninger Kerken.

De vondst van zestien graven in Lutjewolde, daterend uit de periode 1150-1450, vormde de aanleiding voor het artikel Een kerkhof zonder kerk, of toch niet? Het beschrijft de zoektocht naar de locatie van de in 1601 afgebroken, bijbehorende middeleeuwse parochiekerk.

Bij opgravingen aan de Grote Markt oostzijde is een unieke textielvondst aangetroffen uit kort na 1600: een geborduurd wapen van Stad en Lande. Met ’t provinciewapen behoorlycken verciert verhaalt over de functie en andere achtergrondaspecten van dit destijds achteloos weggegooid, maar gelukkig hervonden lapje stof.

Het artikel Herestraat 42 gaat in op de bouwgeschiedenis van genoemd huis, zoals die bij de sloopwerkzaamheden in 2016 kon worden gevolgd en opgetekend. Dit pand is in de loop der eeuwen verschillende malen ingrijpend verbouwd en gemoderniseerd, maar bleek desondanks onverwachts nog een gaaf en rijk beschilderd balkenplafond uit 1637 te bevatten.

Intrigerend onderdeel van de hiervoor genoemde plafondschildering vormt het aanwezig embleem. Dit bestaat uit de combinatie van een zonnebloem, vogel en vlinder, gegroepeerd rondom het jaartal 1637. In Lieven doet leven wordt de symbolische betekenis ervan ontsluierd tegen de achtergrond van een ware lovestory tussen Bernhard Entens en zijn toekomstige vrouw Catharina Alberda.

Als afsluiting schetst het artikel ‘Cartonpapier voor zolderbekleeding’, strokarton tegen het plafond een beeld van dit tussen circa 1900 en 1930 in zwang zijnde interieurgebruik. Dit goedkope alternatief voor de voorheen gangbare stucwerkplafonds werd landelijk gezien vrijwel uitsluitend in de stad en provincie Groningen toegepast en is daarom als typisch Gronings te betitelen.

€ 13,50
Te koop bij Stichting M&M en de erkende boekhandel.

Download
2019 -01   Verslag archeologie in 2018
2019 -02   Verslag bouwhistorie in 2018
2019 -03   Verslag restauraties in 2018
2019 -04   Hervonden Hunze
2019 -05   Een reis langs de eeuwenoude kerken in de voormalige gemeente Ten Boer
2019 -06   Een kerkhof zonder kerk, of toch niet?
2019 -07   Met 't Provinciewapen behoorlijcken verciert
2019 -08   Herestraat 42
2019 -09   Lieven doet leven
2019 -10   In depot - uit depot